Search form

Matayo ma Peba 4:18

Naskajog B'auyaena Rɨga Imdam

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Ɨ re Yesu Galili sɨpa yuru nata yikenenonj, sɨ yɨpa wɨnɨnd Ton nɨmog nanyɨnggan yɨr angonj, osi re Simon ogenaya da Petro dɨde ti yɨnggan Andrea. Ɨ onggɨt wɨnɨnd osiemb nanyɨnggan sɨpa wa gɨr b'ɨskena nat ebnonda, nokɨp ton re kabum ɨwɨka rɨga na ebnonda.