Search form

Matayo ma Peba 4:21

21Ɨ ɨngkek re ket Yesu wɨp wa b'ɨsonkitonj, Ton kea nɨmog nanyɨnggan yɨr angonj, Jebedaimna b'ɨga nɨmog Yakobo ake Yoan. Ɨ onggɨt wɨnɨnd ton towa b'u Jebedai kɨma gɨga nat ebnonda dɨde ket gɨr na angonjento. Ɨ Yesu ket ten ara emokonj Tin yɨmta undokam.