Search form

Matayo ma Peba 4:23

Yesumna Ouyaena dɨde Kopa Rɨga Ɨsakendam Wɨko

(Luk 6:17-19)

23Ɨ re ket Yesu yikenonj kupka Galili eriya nata, Ton Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata rɨga ouyaena eyeninonj, ɨ ket pumb tungg gatab b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj, ɨ dɨde ket rɨga wa wɨngɨrɨnd komkesa b'engabenga wɨp kopa rɨga ɨsakka eyeninonj.