Search form

Matayo ma Peba 4:24

24Sɨ Yesum gatab yɨdɨr yɨt re kea warabag auka yikenonj kupka Siriya kantri nata. Ɨ ket rɨgap komkesa kopa rɨga Ti pɨlwa eyento, opi re jogjog b'engabenga wɨp kopa rɨga, ɨ ukoijog kopa b'angnena kɨma rɨga, ɨ negɨr wɨngawɨnga ke imdi rɨga, ɨ nony kesa tumol aembɨka kɨma sap otendena kopa rɨga, ɨ dɨde dɨmɨr kopa rɨga. Sɨ Ton ket kea ten ɨsagɨka eyeninonj.