Search form

Matayo ma Peba 4:25

25Ɨ ket jogjog rɨga bobop Galili eriya ke ɨ Dekapoli eriya ke ɨ Yerusalem taun ke ɨ Yuda eriya ke ɨ dɨde Yordan kɨlɨm yɨpa tab ke wuwenonj Yesum pɨlwa, dɨde ket Tin yɨmta undoka yiyeno.