Search form

Matayo ma Peba 4:3

3Ɨ otonkena rɨga Satana ikonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yomnonj da, “Rada Man Godɨmna B'ɨga et, sɨ Man onggɨtyam gɨmo engaine engendam sanam.”