Search form

Matayo ma Peba 4:4

4Ajɨ Yesu mɨra yomnonj da,

“Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Rɨgat ma owou nena kae yilo yɨbɨm,

ajɨ kwa komkesa opureni yɨtkak kae yilo yɨbɨm

rɨnsim re God Tina tugɨm ke apureniny.’”