Search form

Matayo ma Peba 4:6

6Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Rada Man Godɨmna B'ɨga et, Man Molenggyam b'atiyakite de gou wa! Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

‘God opima Tina aneru mornɨm tengainy.

Ɨ ton ket men towaina yɨm kumbɨnd motowami.

Sɨ onggɨt paemb man ma osiya ket moina pɨs taskisɨt motɨr kumbɨnd.’”