Search form

Matayo ma Peba 4:7

7Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “Ɨ kwa daka yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Man goro Yonggyam mor Godɨnd otonkenyɨt.’”