Search form

Matayo ma Peba 5:1

Eit (8) Yɨtpɨam B'ogɨl Okatam

(Luk 6:20-23)

1Ɨ re Yesu rɨga bobo yɨr teyinonj Ti pɨlwa menonɨnd, Ton ket yɨpa sukak wa yikonj. Ɨ re Ton omitonj, Tina b'auyaena rɨga ket tuwonj Ti pɨlwa.