Search form

Matayo ma Peba 5:11

11Wɨn b'ogɨl omni rɨga im jɨ, ra rɨgap Kor map wen negɨr yɨt ke tamnenanj, ɨ bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle oramka teyenanj, ɨ dɨde komkesa nenegɨr b'anygɨnena nya ke negɨr omnam ɨl ongka teyenanj.