Search form

Matayo ma Peba 5:12

12Sɨ wɨn b'ogla nony sam kɨma ukoi kana ngolengole aeninam, mop nokɨp wa opima ukoijog mɨra ebnainy de pumb tungg wa. Mop nokɨp rɨgap ɨja naemb jɨ yɨpa wɨp nya ke bageyam wa pɨlɨnd bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle amnɨkenento yepiya re naskand wekenonj.