Search form

Matayo ma Peba 5:13

Sol dɨde Ngaya Onggɨt Gowukoyɨnd

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13“Wɨn re gowukoyɨm sol im. Ajɨ ra sol solmet kesa tainy, sɨ rɨdede nya kae solmet kwa b'usaya tɨtenj? Sɨ ra sol solmet kesa tainy, ɨtemb re makwa ket ingawa ma ajɨ ket bau wa b'ɨska ma, ɨ ket rɨgap pɨs ke ɨpmɨndena iyenyi.