Search form

Matayo ma Peba 5:15

15Ra yɨpa rɨgat lampa so omɨny, ton makwa ɨta kopakak ke utwangɨk. Ajɨ ton ɨndama oramis lampa uwonyitenapu ororɨnd, ɨ ket ngaya tanyorkiny komkesa rɨga yepim re wekeny onggɨt metɨnd.