Search form

Matayo ma Peba 5:18

18Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da yɨmta kena wub ake gowukoi b'eteomnenya, ajɨ gog yɨtɨm pɨlke makwa ɨta yɨpa ɨrɨki o yɨpa ɨrɨki mal b'eteomneny ngɨrpu onggɨtyam komkesa yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj.