Search form

Matayo ma Peba 5:20

20Sɨ onggɨt mop paemb Kon wen wumɨr tamninyɨn da ra waina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlet maka ɨgoukis Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨga waina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle, wɨn makwa ngai opima b'ɨtgarkindam de pumb tungg wa.”