Search form

Matayo ma Peba 5:22

22Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da yet ra tina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd soro ke omɨny, ton ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka okas. Yet ra tina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd omɨny da ‘Korɨrkorɨr,’ ton ɨta negɨr ma b'ɨsagɨka okas pumbjog kotɨnd. Ɨ kwa yet ra omɨny da ‘Nony kesa,’ ton ɨta wul tungg wa ɨskam b'ɨsagɨka okas dem rokate re osouka kesa wul dɨmɨl yɨmbeneneny.