Search form

Matayo ma Peba 5:23

23Sɨ onggɨt paemb ra man Godɨm kear gasa oramitam iyɨt de yɨna sɨ omnɨkapu kap wa, ɨ ra ket demb de man nonyɨk b'atɨmjɨt da, ‘yɨpa gar ke utkunda nanyɨt o yɨngganɨt ɨta kor gar soro nowamau.’