Search form

Matayo ma Peba 5:25

25Ra yɨpa rɨgat kot wa oramitam mii, sɨ man yɨmta kena b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa topenjɨt, ajɨ man b'ogla naska wanakana gangga okasɨt nyawɨnd ton kɨma rɨgarɨga awowɨm. Ɨ man yɨr kɨma, ke onggɨt rɨgat men maramit b'ɨsagɨka rɨgamna yɨm kumb wa, ɨ ke onggɨt b'ɨsagɨka rɨgat maramit timtim rɨgam pɨlwa, ɨ dɨde ke mesɨk sɨbɨbmet wa.