Search form

Matayo ma Peba 5:27

Gigɨr dɨde Yɨgyɨg B'iyena Mɨle gatab Ouyaena Yɨtkak

(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

27“Ɨ wɨn kea utkundenindam da naska wɨnɨnd Mose yindonj da, ‘Goro gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle omnɨkɨm.’