Search form

Matayo ma Peba 5:28

28Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da yet ra yɨpa konggand yɨr tɨpɨk ton kɨma gigɨr mɨle omnɨka singind, ton re kea onggɨt kongga kɨma gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle yomnɨk tina garɨnd.