Search form

Matayo ma Peba 5:29

29Ɨ ra moina yɨmjog tab ke yɨrɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtemb yɨrkɨp ɨtkasɨt dɨde ket b'ɨtɨskansɨt mor pɨlke. Mop nokɨp ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm moina jɨ ke yɨpa kɨpear ewaikitam, ajɨ ma b'ogɨl e moina kupka jɨ ɨskantam de wul tungg wa.