Search form

Matayo ma Peba 5:3

3“Ton b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepim re wɨngawɨnga ke gasa kesand wekeny dɨde ukoi singi aenanj Godɨm pɨlke wurar okatam,

mop nokɨp pumb tungg re towa maemb jɨ.