Search form

Matayo ma Peba 5:30

30Ɨ kwa ra moina yɨmjog yɨmɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtemb yɨm ɨpmarkisɨt dɨde ket b'ɨtɨskansɨt mor pɨlke. Mop nokɨp ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm moina jɨ ke yɨpa kɨpear ewaikitam, ajɨ ma b'ogɨl e moina kupka jɨ ɨskantam de wul tungg wa.