Search form

Matayo ma Peba 5:32

32Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da yet ra ti konggand jabakɨpɨnd bondɨk tomɨny yɨpa rɨga kɨma negɨr b'iyena mɨle omnɨki kesand, ton kea tin womɨny gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle omnɨkam. Ɨ kwa yet ra bondɨk omni konggand tokas ti konggam, ton kea gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle yomnɨk.”