Search form

Matayo ma Peba 5:33

Danda kɨma Tɨrɨr Omna Yɨt gatab Ouyaena Yɨtkak

33“Ɨ kwa wɨn utkundenindam da Mose kesam rɨga amninonj da, ‘Goro nenegɨr nya ke danda kɨma tɨrɨr yɨt opulitɨm! Ajɨ ra man danda kɨma tɨrɨr omni yɨt opulisɨt Yonggyamɨm pɨlwa, sɨ man b'ogla onggɨt yɨt rɨrɨrɨnd tamnɨkinyɨt.’