Search form

Matayo ma Peba 5:34

34Ajɨ Kon wen tamninyɨn da goro kwa ngai danda kɨma tɨrɨr yɨt opulitɨm, goro pumb tungg nyɨ kɨma, mop nokɨp pumb tungg re Godɨmna wɨp omnenapu kasa e.