Search form

Matayo ma Peba 5:37

37Ajɨ man b'ogla ɨna nena yɨt opulisɨt da ‘Owɨ’, nangga e re ɨmɨnjog, ɨ ‘Nayɨ’ nangga e re ma ɨmɨnjog e. Ajɨ nangga na ra onggɨtyam yɨt tumɨnd oramisɨt, ɨtemb re negɨryam Satanam pɨlkae ik.”