Search form

Matayo ma Peba 5:38

Goro Negɨr ke Mɨra B'amnena

(Luk 6:29-30)

38“Ɨ wɨn kea utkundenindam da naska wɨnɨnd Mose yindonj da, ‘Yet ra moina yɨrkɨp negɨr omɨny, sɨ madaka b'ogla tina yɨrkɨp mɨra negɨr omnyɨt, ɨ yet ra moina orkak ɨrobenj, sɨ madaka b'ogla tina orkak mɨra ɨrobenjɨt.’