Search form

Matayo ma Peba 5:39

39Ajɨ Kon wen tamninyɨn da goro negɨr rɨga mɨra negɨr omnɨm. Ajɨ yet ra moina yɨmjog yɨm tab ke anakak mɨtpokis, sɨ man b'ogla kwa moina yɨpa tab anakak ti engendaet tinɨm ɨpokitam.