Search form

Matayo ma Peba 5:42

42Ɨ man b'ogla okaet onggɨt rɨgam yet ra mɨtgekis, ɨ goro man onggɨt rɨgand ɨsayɨm yete re singi ainy moina gasa yiyoyoi ingawam.”