Search form

Matayo ma Peba 5:44

44Ajɨ Kon wen tamninyɨn da singi eyeninam waina geja rɨga, ɨ yɨr topmitenindam towanɨm yepim re bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle amnɨkenenanj wanɨm.