Search form

Matayo ma Peba 5:45

45Sɨ ra wɨn odede mɨle tamnɨkindam, wɨn b'ogla waina B'u Godɨmna b'ɨga taindam yete re pumb tunggɨnd yɨbɨm. Mop nokɨp Tontemb Tina lomkongga yɨliteneny b'anyoratenam negɨr rɨga wa pɨlwa dɨde b'ogɨl rɨga wa pɨlwa, ɨ dɨde kwa Ton piro yɨgmarkeneny negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga wa pɨlwa dɨde negɨr kɨma kaokao rɨga wa pɨlwa.