Search form

Matayo ma Peba 5:47

47Ɨ kwa ra wɨn waina kus ke rɨga nena simesime yɨt tamnɨkenindam, sɨ wɨn nangga b'ogɨljog mɨle im amnɨkenindam nɨnda rɨga wa pɨlke? Sɨ rɨngma, ma ma God ma obagɨki kesa rɨgap todaka opima odede yɨpa wɨp mɨle amnɨkenenanj?