Search form

Matayo ma Peba 5:6

6Ton b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepim re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle okatam pajogɨnd wekeny,

mop nokɨp God opima ten ngor tamnɨkiny.