Search form

Matayo ma Peba 5:9

9Ton b'ogɨl omni rɨga im jɨ yepim re ngɨmbla omnɨka mɨlend wekeny,

mop nokɨp God ten opima Tina b'ɨgam tagenainy.