Search form

Matayo ma Peba 6

Kear Omnena gatab Ouyaena Yɨtkak

1“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt onggɨtɨm da goro wɨn waina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨka teyenina rɨga wa wɨpɨnd towanɨm yɨr ongong singind. Sɨ ra wɨn odede mɨle tamnɨkenenindam, wɨn ma opima mɨra takatenindam wa B'u Godɨm pɨlke yete re yɨbɨm pumb tungg wa.”

2“Sɨ onggɨt paemb ra man kear omnena teyeninyɨt gasa kesa rɨga, goro ara kɨma metkenɨm odede rɨngmim re bibol ɨpaya rɨgap ara kɨma wuweneny rɨga wa utkundam. Sɨ gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨgap opima odede yɨpa wɨp nya ke mɨle omnɨka eyenanj de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata dɨde sobea nata rɨga wa pɨlke esourena okatam. Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton kea towaina mɨra yokateno. 3Ajɨ ra man kear omnena teyeninyɨt gasa kesa rɨga, man b'ogla odede nya kena omnɨket rɨja e re moina sawai yɨm yɨg nonyɨnd yɨbɨm onggɨt gatab rɨnsim re moina yɨmjog yɨmɨt kear amneniny. 4Sɨ odede nya ke moina kear omnena mɨle b'ogla wɨgawɨga na yebɨm. Sɨ ɨdenat mor B'u God yete re wɨgawɨga yɨr ongong eyeniny nangga im re rɨgap wɨgawɨga amnɨkenenanj, Ton ket men ɨta mɨra motɨny.”

Yɨr Opmita gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 11:2-4)

5“Ɨ kwa ra wɨn yɨr topmitenindam, goro odede taininam rɨngmim re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨgap yɨr opmitenenanj. Mop nokɨp ton singi aukenenanj owɨnenam de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata dɨde ukoi sobea dedag nata dɨde ket yɨr opmitenenanj rɨga wa bajbajɨnd, nokɨm da ɨdenat rɨgap ten yɨr ongong teyenanj. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton re kea towaina mɨra akatento. 6Ajɨ ra man yɨr topmisɨt, man b'ogla b'ɨtgaret moina rum wa, ɨ ket mora ɨdoket, ɨ dɨde ket yɨr topmisɨt mor B'u Godɨm pɨlwa yete re wɨgawɨga yɨr ongong kesa yɨbɨm. Sɨ ɨtemb mor B'u ɨta wɨgawɨga yɨr ongong miyeny nangga ma re man yɨr opmitenyɨt, Ton ɨta ket mɨra motɨny. 7Ɨ ra wɨn yɨr topmitenindam, goro yɨtkak tusaereninam odede rɨngmim re God ma obagɨki kesa rɨgap yɨr opmita amnɨkenenanj. Mop nokɨp ton nony aukenenanj da God opima towaina yɨr opmitena utkundeniny towaina jogjog yɨtkak usairena map. 8Sɨ onggɨt paemb wɨn goro odede God ma obagɨki kesa rɨga pɨla taukinam. Mop nokɨp wɨn yɨmta kae wa B'u Godɨnd yɨr opmita ke nyɨ yuwatenya, ajɨ Ton kea naska nata wumɨr ainy nangga im re wɨn arakindam. 9Sɨ onggɨt paemb wɨn ɨja imemb jɨ yɨr topmitenindam da,

‘Sowa B'u God yete re mɨbnyɨt pumb tungg wa,

Moina nyɨ b'ogla yɨnam rain,

10ɨ Moina wɨp omnenapu pumb tungg b'ogla rinɨk onggɨt gowukoi wa,

ɨ Moina singi b'ogla rɨrɨrkɨp rain kwa daka dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd

odede rɨja na re pumb tungg wa awonj.

11Ɨ bibɨr weanjweanj sowa owou notgoneneninyɨt

bibɨr rɨrɨrɨnd.

12Ɨ Man sowaina negɨr mɨle awɨr omnɨka teyeninyɨt,

odede yɨpa wɨp opi re sɨn nɨnda rɨga wa towaina negɨr mɨle awɨr amnɨkaenenindam rɨnsim re ton amnɨkenenanj sowa pɨlɨnd.

13Ɨ Man goro sɨn wɨp niyinɨm negɨr ma b'atonkena wa,

ajɨ nedɨkine negɨryam Satanam pɨlke.

[Mop nokɨp pumb tungg ɨ danda ɨ dɨde b'ogɨl ɨnyomarena re Moina im dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.]’

14Mop nokɨp ra wɨn rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re ton amnɨkenenanj wa pɨlwa, sɨ wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny. 15Ajɨ ra wɨn maka ra rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re ton amnɨkenanj wa pɨlwa, sɨ wa B'u God Todaka makwa opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny.

Owou Uwabɨka gatab Ouyaena Yɨtkak

16“Ɨ ra wɨn owou uwabɨka wɨn okasya, goro wɨprɨbrɨb taininam odede rɨngmim re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga aukenenanj. Mop nokɨp ton wɨprɨbrɨb aukenenanj re rɨga wa ouyawa mim da ton re owou uwabɨka wɨn e yokatenyi. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton re kea rɨrɨrkɨpjog towaina mɨra okati im wekeny rɨga wa pɨlke. 17Ajɨ ra man owou uwabɨka wɨn okasɨt, man b'ogla gaya ke moina mop b'ɨtɨsnɨket dɨde moina wɨp b'ɨtɨseket. 18Nokɨm da ɨdenat rɨgap maka wumɨr taukanj da man re owou uwabɨka wɨn e yokasɨt, ajɨ mor B'u God nenata wumɨr okas yete re wɨgawɨga yɨr ongong kesa yɨbɨm. Sɨ ɨtemb mor B'u God yete re wɨgawɨga yɨr ongong miyeny nangga e re man wɨgawɨga yomnɨkenenyɨt, Ton ɨta mɨra motɨny.

B'ogɨl Gasa gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 12:33-34)

19“Ɨ goro wɨn b'ogɨljog gasa ongapa teyeninam wanɨm onggɨt gowukoyɨnd rokasim re bebɨrɨp dɨde orliyap waina gasa owou eyenanj, dɨde rokasim re yurowamam rɨgap waina met eporkenenanj b'ɨgaram dɨde waina gasa imda teyenanj. 20Ajɨ wɨn b'ogla waina b'ogɨljog gasa ongapa teyenindam de pumb tungg wa rokasim re bebɨrɨp dɨde orliyap toda maka waina gasa owou eyenanj, dɨde rokasim re yurowamam rɨgap maka waina met eporkenenanj b'ɨgaram dɨde maka waina gasa imda eyenanj. 21Mop nokɨp rokate re moina b'ogɨljog gasa yɨbɨm, sɨ ɨndamaemb todaka moina kɨd ɨbɨm.

22“Sɨ yɨrkɨp re jɨwɨm lampa e. Sɨ onggɨt paemb rada moina yɨrkɨp b'ogɨljog i, moina kupkakupka jɨ ra ngaya pɨta nate ɨbɨm. 23Ajɨ rada moina yɨrkɨp negɨrjog i, sɨ moina kupkakupka jɨ ra sɨbɨb ke ɨkangɨndi e ɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb rada ɨtemb ngaya sɨbɨb nate yɨbɨm rɨnte re yɨbɨm mor pɨlɨnd, ɨtemb re ma sobijog sɨbɨb kɨkɨbte mɨtkangɨnj.

24“Makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e nɨmog yonggyam wa wɨko tamnɨkainy. Mop nokɨp ton yama rɨka yɨpa yonggyamɨnd singi kesa e omneny dɨde kwa yɨpa yonggyamɨnd ra singi e iyeny, o ton yama rɨka yɨpa yonggyamɨnd ɨsnawa e iyeny, dɨde kwa ra yɨpa yonggyamɨnd ɨsnawa kesa e omneny. Sɨ onggɨt paemb wɨn ma rɨrɨr im wɨko rɨga taukindam nɨmognɨmog Godɨm dɨde onggɨt gowukoi gasam.

Gɨm ke Gasam Nony Kubɨr gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 12:22-34)

25“Sɨ onggɨt paemb Kon wen tamninyɨn da goro nony kubɨr taininam da nangga owou im tawenenindam o nangga nyɨ im tanaikindam yɨrkokar wɨmenam, ɨ kwa nangga kobɨrgɨm im b'itkokenenindam waina jɨwɨnd. Sɨ rɨngma, ma ma yilo yɨrkokar re ukoijog e owowɨm pɨlke? Ɨ ma ma jɨ re ukoijog e kobɨrgɨmɨm pɨlke? 26Sɨ wɨn b'obogɨl yɨrɨk teyenindam pumbɨnd ngena. Ton makwa opima tuny ɨgmarka eyenenanj, ɨ makwa opima owoukɨp eakɨkenenanj, dɨde makwa opima bobo omnɨka eyenenanj owou ongapapu met b'ɨga wa. Ajɨ waina B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Tonsimemb ten ongenka eyeniny. Sɨ rɨngma, ma ma wɨn ukoijog im odede ngena wa pɨlke? 27Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete rɨrɨr e tina nony kubɨr b'amnɨka ke tina yɨrkokar ɨsonkis yɨpa sobijog wɨn kɨma? 28Wɨn b'ogla b'obogɨl temtem gatab nony menamena amnɨkinam rɨja im ton b'obogɨl ɨkaeneni owɨnkenenanj yapɨnd. Sɨ ton ma opima kobɨrgɨm omnɨkam tin kai eraskenenanj, ɨ dɨde kwa ton ma opima kobɨrgɨm omnɨka eyenenanj. 29Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da king Solomon kea tina komkesa b'ogɨl ɨnyomarena kɨma b'ajga yikenonj, ajɨ tina b'ajga re makwa yɨpa rɨrɨrkɨp awonj yɨpa odede temtem re dɨde. 30Sɨ rada Godsim odede tɨbam tɨb ejga eyeniny rɨnsim re yu yilo wekeny ajɨ mep uj taukanj wul wa b'ɨskokam. Sɨ rɨngma, rɨdede wɨp e ket God wen b'obogɨljog ejga teyeniny? Sɨ wɨn goro sobijog gar ke utkundand tekenyɨt, Ton opima wen b'obogɨljog ejga teyeniny. 31Sɨ onggɨt paemb wɨn goro nony kubɨr taeninam odede yɨt kɨma da, ‘Nangga im sɨn tawindam?’ o ‘Nangga im sɨn tanaikindam?’ o ‘Nangga im sɨn b'itkokindam?’ 32Mop nokɨp God ma obagɨki kesa rɨgap ɨnsimemb odede komkesa gasa oraka eyenanj. Ajɨ wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton wumɨr e da wɨn b'ogla ɨnsimemb gasa tengaenenindam gowukoi wɨmenam. 33Ajɨ wɨn naska God ma pumb tungg dɨde Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle oraka eyeninam! Sɨ God ket wa tagoniny ra ma pumb tungg dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle nena im ajɨ daka kwa opima odede komkesa gasa tagoniny. 34Sɨ onggɨt paemb goro wɨn nony kubɨr taeninam mepnɨm gatab, nokɨp mepnɨm gasa ra mepnɨm nony kubɨr omna mim. Ita bibɨr wa re opima ebnainy towa rɨrɨr bebɨg.