Search form

Matayo ma Peba 6:1

Kear Omnena gatab Ouyaena Yɨtkak

1“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt onggɨtɨm da goro wɨn waina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨka teyenina rɨga wa wɨpɨnd towanɨm yɨr ongong singind. Sɨ ra wɨn odede mɨle tamnɨkenenindam, wɨn ma opima mɨra takatenindam wa B'u Godɨm pɨlke yete re yɨbɨm pumb tungg wa.”