Search form

Matayo ma Peba 6:12

12Ɨ Man sowaina negɨr mɨle awɨr omnɨka teyeninyɨt,

odede yɨpa wɨp opi re sɨn nɨnda rɨga wa towaina negɨr mɨle awɨr amnɨkaenenindam rɨnsim re ton amnɨkenenanj sowa pɨlɨnd.