Search form

Matayo ma Peba 6:13

13Ɨ Man goro sɨn wɨp niyinɨm negɨr ma b'atonkena wa,

ajɨ nedɨkine negɨryam Satanam pɨlke.

[Mop nokɨp pumb tungg ɨ danda ɨ dɨde b'ogɨl ɨnyomarena re Moina im dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.]’