Search form

Matayo ma Peba 6:14

14Mop nokɨp ra wɨn rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re ton amnɨkenenanj wa pɨlwa, sɨ wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny.