Search form

Matayo ma Peba 6:15

15Ajɨ ra wɨn maka ra rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re ton amnɨkenanj wa pɨlwa, sɨ wa B'u God Todaka makwa opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny.