Search form

Matayo ma Peba 6:16

Owou Uwabɨka gatab Ouyaena Yɨtkak

16“Ɨ ra wɨn owou uwabɨka wɨn okasya, goro wɨprɨbrɨb taininam odede rɨngmim re gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga aukenenanj. Mop nokɨp ton wɨprɨbrɨb aukenenanj re rɨga wa ouyawa mim da ton re owou uwabɨka wɨn e yokatenyi. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton re kea rɨrɨrkɨpjog towaina mɨra okati im wekeny rɨga wa pɨlke.