Search form

Matayo ma Peba 6:18

18Nokɨm da ɨdenat rɨgap maka wumɨr taukanj da man re owou uwabɨka wɨn e yokasɨt, ajɨ mor B'u God nenata wumɨr okas yete re wɨgawɨga yɨr ongong kesa yɨbɨm. Sɨ ɨtemb mor B'u God yete re wɨgawɨga yɨr ongong miyeny nangga e re man wɨgawɨga yomnɨkenenyɨt, Ton ɨta mɨra motɨny.