Search form

Matayo ma Peba 6:19

B'ogɨl Gasa gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 12:33-34)

19“Ɨ goro wɨn b'ogɨljog gasa ongapa teyeninam wanɨm onggɨt gowukoyɨnd rokasim re bebɨrɨp dɨde orliyap waina gasa owou eyenanj, dɨde rokasim re yurowamam rɨgap waina met eporkenenanj b'ɨgaram dɨde waina gasa imda teyenanj.