Search form

Matayo ma Peba 6:2

2“Sɨ onggɨt paemb ra man kear omnena teyeninyɨt gasa kesa rɨga, goro ara kɨma metkenɨm odede rɨngmim re bibol ɨpaya rɨgap ara kɨma wuweneny rɨga wa utkundam. Sɨ gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨgap opima odede yɨpa wɨp nya ke mɨle omnɨka eyenanj de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata dɨde sobea nata rɨga wa pɨlke esourena okatam. Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton kea towaina mɨra yokateno.