Search form

Matayo ma Peba 6:20

20Ajɨ wɨn b'ogla waina b'ogɨljog gasa ongapa teyenindam de pumb tungg wa rokasim re bebɨrɨp dɨde orliyap toda maka waina gasa owou eyenanj, dɨde rokasim re yurowamam rɨgap maka waina met eporkenenanj b'ɨgaram dɨde maka waina gasa imda eyenanj.