Search form

Matayo ma Peba 6:23

23Ajɨ rada moina yɨrkɨp negɨrjog i, sɨ moina kupkakupka jɨ ra sɨbɨb ke ɨkangɨndi e ɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb rada ɨtemb ngaya sɨbɨb nate yɨbɨm rɨnte re yɨbɨm mor pɨlɨnd, ɨtemb re ma sobijog sɨbɨb kɨkɨbte mɨtkangɨnj.