Search form

Matayo ma Peba 6:25

Gɨm ke Gasam Nony Kubɨr gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 12:22-34)

25“Sɨ onggɨt paemb Kon wen tamninyɨn da goro nony kubɨr taininam da nangga owou im tawenenindam o nangga nyɨ im tanaikindam yɨrkokar wɨmenam, ɨ kwa nangga kobɨrgɨm im b'itkokenenindam waina jɨwɨnd. Sɨ rɨngma, ma ma yilo yɨrkokar re ukoijog e owowɨm pɨlke? Ɨ ma ma jɨ re ukoijog e kobɨrgɨmɨm pɨlke?