Search form

Matayo ma Peba 6:26

26Sɨ wɨn b'obogɨl yɨrɨk teyenindam pumbɨnd ngena. Ton makwa opima tuny ɨgmarka eyenenanj, ɨ makwa opima owoukɨp eakɨkenenanj, dɨde makwa opima bobo omnɨka eyenenanj owou ongapapu met b'ɨga wa. Ajɨ waina B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Tonsimemb ten ongenka eyeniny. Sɨ rɨngma, ma ma wɨn ukoijog im odede ngena wa pɨlke?